Düşük Ve Orta Gelirli Bireyler İçin Uygun Fiyatlı Özel Okullar

Aralık 2021

Etki Gösterge Getirisi:

Yüzde 25'ten Yüksek

Yatırım Zaman Çerçevesi

Orta Vadeli (5–10 yıl)

Pazar Büyüklüğü

Diğer

Gider Boyutu

500,000 Dolardan Az

İş Modeli Açıklaması

Düşük ve orta gelir gruplarının kaliteli eğitime katılımını artırmak için uygun fiyatlı özel okulların kurulması

Beklenen Etki

Bu YFA, ülkedeki eğitim sonuçlarına olumlu katkıda bulunarak, uygun fiyatlı yüksek kaliteli eğitim hizmetleri talebini karşılayacaktır.

Bölgeler

Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi

Sektör
Eğitim > Örgün Eğitim

Direkt İlgili SKA'lar

Dolaylı Etkili SKA'lar:

Sektör
Eğitim

Kalkınma ihtiyacı: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 8’in (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) ilgili göstergeleri üzerinde olumsuz etkileri olan Türkiye’de kaliteli eğitim sağlanmasında önemli zorluklar devam etmektedir.(1)

Politika önceliği: Hükümetin 11. Kalkınma Planı (2), 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı (3) ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Değerlendirme raporu (4), pozitif ekonomik ve ekonomik üretim için insan kaynaklarının geliştirilmesinin ve sosyal dışsallıklar ve eğitime ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarına erişilebilirliğin sağlanmasının önemini vurgulamaktadır..

Cinsiyet eşitsizlikleri ve marjinalleşme sorunları: Türkiye’de kadın-erkek ortalama eğitim yılı oranı %82,14 olup, kadınların ortalama olarak daha az eğitim süresi tamamladığını göstermektedir. (8) İlköğretimde kadınların erkeklere göre toplam net kayıtlarını ifade eden cinsiyet eşitliği endeksi 0.99/1 puana sahiptir. (16) Ortaokul için GPI 0.98 iken lise için GPI 0.96’dır. Türkiye’de mesleki programlara kayıtlı ortaöğretimdeki kız öğrencilerin oranı 2017 yılında %22,38 olarak bildirilmiştir. (18) Kadınlar eğitimle ilgili GPI endekslerinde iyi performans gösterseler de, Türkiye’de işgücüne katılımları %33,27 ile erkeklerden önemli ölçüde düşüktür . (19)

Yatırım fırsatları: COVID-19, eğitim teknolojilerine ve uzaktan öğrenme sistemlerine yatırım yapmanın önemini göstermiştir. Ayrıca, mülteci krizi ve işgücü piyasasının değişen dinamikleri nedeniyle nüfusun belli bir kesimi kayıt dışılığa itilmektedir. Mesleki eğitim ve sertifikalandırma bu bağlamda çok önemlidir.

Temel darboğazlar: İletişim ve internet altyapısının yetersizliği nedeniyle bazı bölgelerde, özellikle uzaktan öğrenme sistemleri için önemli tedarik zinciri kısıtlamaları vardır. Ayrıca, iş piyasası sonuçlarına çevrilmesi için, özellikle mülteciler gibi iç pazara yeni girenler için öğrenme çıktılarının sertifikalandırılması gerekir.

Alt Sektör
Örgün Eğitim

Kalkınma ihtiyacı: Türkiye’nin nüfusu oldukça genç, bu da eğitime yüksek düzeyde yatırım yapmayı zorunlu kılıyor. Mevcut özel okullar %50 kapasite ile faaliyet göstermektedir; daha az öğrenciyi daha yüksek fiyatlarla ağırladıklarını belirtmektedir. Bu model, yüksek kaliteli eğitim hizmetlerine daha geniş erişim için daha düşük fiyatlı alternatiflerin dahil edilmesini önermektedir.

Politika Önceliği: 11. Kalkınma Planı: Plan, ülkenin insan kaynağının artırılmasının önemine dikkat çekmekte ve “bilgiyi ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürecek, teknolojiyi kullanabilen nitelikli insan yetiştirme” (s) kalkınma hedefini doğrulamaktadır. .137). Bu bağlamda, tüm bireylerin kapsamlı ve nitelikli eğitim ve yaşam boyu öğrenme olanaklarına erişilebilirliğinin sağlanmasının önemi vurgulanmaktadır.

Cinsiyet eşitsizlikleri ve marjinalleşme sorunları: Türkiye’de kadın-erkek ortalama eğitim yılı oranı %82,14 olup, kadınların ortalama olarak daha az eğitim süresi tamamladığını göstermektedir. (8) İlköğretimde kadınların erkeklere göre toplam net kayıtlarını ifade eden cinsiyet eşitliği endeksi 0.99/1 puana sahiptir. (16) Ortaokul için GPI 0.98 iken lise için GPI 0.96’dır. Türkiye’de mesleki programlara kayıtlı ortaöğretimdeki kız öğrencilerin oranı 2017 yılında %22,38 olarak bildirilmiştir. (18) Kadınlar eğitimle ilgili GPI endekslerinde iyi performans gösterseler de, Türkiye’de işgücüne katılımları %33,27 ile erkeklerden önemli ölçüde düşüktür. . (19)

Yatırım fırsatları: COVID-19, eğitim teknolojilerine ve uzaktan öğrenme sistemlerine yatırım yapmanın önemini göstermiştir. Ayrıca, mülteci krizi ve işgücü piyasasının değişen dinamikleri nedeniyle nüfusun belli bir kesimi kayıt dışılığa itilmektedir. Mesleki eğitim ve sertifikalandırma bu bağlamda çok önemlidir.

Temel darboğazlar: İletişim ve internet altyapısının yetersizliği nedeniyle bazı bölgelerde, özellikle uzaktan öğrenme sistemleri için önemli tedarik zinciri kısıtlamaları vardır. Ayrıca, iş piyasası sonuçlarına çevrilmesi için, özellikle mülteciler gibi iç pazara yeni girenler için öğrenme çıktılarının sertifikalandırılması gerekir.

Pazar Büyüklüğü ve Faktörler
Kritik YFA Birimi

Özel ve devlet okullarının sayısı, özel okullara devam eden öğrenci sayısı

Türkiye’de özel okula giden yaklaşık 1 milyon 400 bin öğrenci var ve ülkede 12 bin özel okul ve 70 bin devlet okulu vardır. (5)

Etki Gösterge Getirisi

Yüzde 25'ten Yüksek

%25’ten fazla

Özel okulların kar marjı %15 ile %20 arasındadır. Ancak, kâr, okulun konumuna ve itibarına bağlı olarak önemli ölçüde değişir.

Bu alanda görüşülen yerel hizmet sağlayıcılar, bu modele yapılan yatırımlardan %20-40 arasında bir IRR tahmin etmektedir.

Yatırım Zaman Çerçevesi

Orta Vadeli (5–10 yıl)

Orta Vade (5–10 yıl)

Kısa ila orta vadede – Özel okul yatırımlarının, öğrencileri çekmek için pazarlama/markalaştırma sürecinin kalitesine ve hızına bağlı olarak kısa ila orta vadede bir nakit akışı üretmesi muhtemeldir. (6)

Gider Boyutu

500,000 Dolardan Az

Piyasa Riskleri ve Ölçek Engelleri
Sürdürülebilir Kalkınma İhtiyacı

Türkiye’nin nüfusu oldukça genç, bu da eğitime evrensel katılımı sağlamak için eğitime yüksek düzeyde yatırım yapmayı zorunlu kılıyor.

2019 yılında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde örgün eğitimde yaklaşık 18 milyon 108 bin 860 öğrenci vardı (14)

Türkiye’de öğrenci/öğretmen oranı 16.97/1’dir. Bu değer OECD ortalamasının üzerinde (15)

Cinsiyet ve Marjinalleşme

Düşük gelirli nüfus, kadın, göçmen, kırsal kesim ve diğerleri için düşük eğitim seviyeleri

Beklenen Gelişim Sonucu

Öğrenci-öğretmen oranını ve bireysel eğitim kurumları ve okullar üzerindeki baskıyı azaltın, eğitime evrensel katılımı artırmak.

Cinsiyet ve Marjinalleşme

Diğerlerinin yanı sıra düşük gelirli nüfusun, kadın, göçmen, kırsal kesimin eğitim düzeylerini artırmak.

İlgili Birincil SKH'ler

4.2.2 Cinsiyete göre organize öğrenmeye katılım oranı (resmi ilköğretime giriş yaşından bir yıl önce)

4.3.1 Cinsiyete göre son 12 ayda gençlerin ve yetişkinlerin örgün ve yaygın eğitim ve öğretime katılım oranı

4.5.1 Bu listedeki ayrıştırılabilen tüm eğitim göstergeleri için parite endeksleri (kadın/erkek, kırsal/kent, alt/üst refah beşte birlik ve engellilik durumu, yerli halklar ve çatışmalardan etkilenenler gibi diğerleri)

4.6.1 Cinsiyete göre, belirli bir yaş grubunda işlevsel (a) okuryazarlık ve (b) sayısal becerilerde en azından sabit bir yeterlilik düzeyine ulaşan nüfusun oranı

Mevcut Düzey %74,8 – Kadın %75,5 – Erkek (2017’de) (7)

%43,8 – Kadın %54,1 – Erkek (2016’da) (9)

Hedef Düzeyi %100 (8)

İlgili İkincil SKH’ler

Doğrudan Etkilenen Paydaşlar

Bireyler
Düşük ve orta gelirli öğrenciler, öğretmenler, personel, aileler
Cinsiyet eşitsizliği ve/veya marjinalleşme
Düşük gelirli, kadın, kırsal, eğitime erişimi düşük göçmen nüfus
Kurumsal
Özel eğitim sağlayıcıları/okulları, ortak kuruluşlar
Kamu sektörü
Devlet okulları, yerel yönetim

Dolaylı Olarak Etkilenen Paydaşlar

İnsanlar
Mevcut tesisler üzerindeki baskının azaltılması ve daha geniş eğitim sisteminden yararlanan artan kapsama alanı
Kurumsal
Pedagojik içerik geliştiriciler, eğitim kaynağı sağlayıcıları

Sonuç Riskleri

Uygunluk kriterleri olarak eğitimi özelleştirmeye ilişkin içerme endişeleri, eğitimin kapsayıcı bir şekilde sağlanmasını sağlamak için hayati önem taşımaktadır.

Fonları, motive öğrencileri ve/veya kaliteli personeli çekerek geleneksel devlet okullarının kalitesini düşürme riski. (10)

Kamu hizmeti sunumundaki iyileştirmeleri baltalama, ödeme kabiliyetine dayalı kaliteli eğitime erişim sağlama riski (11).

Impact Risks

Paydaş katılım riski
Beklenmeyen etki riski
Dış risk

Etki Sınıflandırması

B- Fayda Paydaşları

Ne

Önemli, olumlu sonuç: uygun fiyatlı kaliteli eğitime artan erişim.

Kim

Eğitim sektörünün, daha yüksek kaliteli hizmetlere yönelik talebi karşılama yeteneğinin artması yoluyla bu modelden faydalanması muhtemeldir.

Risk

(Orta Risk) Daha geniş ölçekte benimsendiği takdirde eğitimin karşılanabilirlik sorunları nedeniyle erişilemez hale gelmesi, kamu sisteminden kaynak ve kaynak çekilmesi riski bulunmaktadır.

Etki Tezi

Bu YFA, ülkedeki eğitim sonuçlarına olumlu katkıda bulunarak, uygun fiyatlı yüksek kaliteli eğitim hizmetleri talebini karşılayacaktır.

Politik Faktörler

(2019-2023 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Planı): Hedeflerden biri özel okulların Türk eğitim sistemi içindeki payını artırmaktır (Hedef 7)

(2020 Cumhurbaşkanlığı Programı): 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı, ülkenin insan kaynaklarının olumlu ekonomik ve sosyal dışsallıklar üretecek şekilde geliştirilmesi gereğini ve eğitime erişilebilirliğin ve yaşam boyu eğitim fırsatlarının mevcudiyetinin sağlanmasının önemini vurgulamaktadır.

(11. Kalkınma Planı): 11. Kalkınma Planı, öğrenme ortamlarının fiziksel altyapısının, öğretim programlarının ve materyallerinin zenginliğinin, öz bakım becerilerinin, entegrasyon uygulamalarının ve rehberlik hizmetlerinin standartlarının iyileştirilmesini gerektirir.

Finansal Faktörler

Mali teşvikler: Devlet, yatırım teşvik programı kapsamında kamudan özel okul yapımı için taşınmaz/arazi tahsis edebilir. Başvuru üzerine devlet, özel okula gitmek isteyen öğrencilere maddi destek sağlar. (13)

Mali teşvikler: 5. Bölge teşvikleri ve 6. Bölge teşvikleri: KDV vergi muafiyeti, gümrük vergisi muafiyeti, gelir vergisi indirimi, faiz oranı desteği, beş yıllık emlak vergisi muafiyeti, yerel planlama bina inşaat harcı muafiyeti… (12)

Diğer teşvikler: İş Bankası, Halk Bankası, Deniz Bankası, HSBC ve Koç Finans gibi çeşitli banka ve finans kuruluşlarının eğitim giderlerini finanse etmek isteyen öğrenci ve aileleri için eğitim kredisi bulunmaktadır.

Düzenleyici Faktörler

Milli Eğitim Bakanlığı: Özel okul tesislerinin inşaat alanı 222 sayılı eğitim kanunu, 61. maddesi ve 5580 sayılı kanunun 4. maddesi standartlarına uygun olarak seçilmelidir. Personel 5580 sayılı kanunun gereklerine göre seçilecektir.

Hazine Müsteşarlığı: Özel okullara yatırım yapmak için Hazine Müsteşarlığından yatırım teşvik belgesi alınabilir. Türkiye’de özel okul açmak isteyen yabancı yatırımcılar, yasa gereği bunu bir Türk yatırımcı ile ortaklaşa yapmak zorundadır.

1739 sayılı Kanun: milli eğitim sistemini düzenleyen temel kanundur. Eğitim sisteminin genel yapısını tanımlar ve Devletin eğitim ve öğretimdeki sorumluluklarını beyan eder. Madde II, Türkiye’deki tüm özel öğretim kurumlarının müfredatlarının Türk Milli Eğitimi hedeflerine en uygun olduğunu beyan eder.

5580 Sayılı Kanun: Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Türkiye’de özel öğretim kurumlarının oluşturulması ve işletilmesine ilişkin hususları düzenlemektedir.

ÖZEL SEKTÖR

Özel okullar ve özel okul zincirleri, Doğuş Eğitim, Ernur, Albedo, Biofis, Edusa, Ege Dizayn, Pikade vb. okul yatırımları için gerekli donanımı sağlayan şirketler. Yatırımcılar: Eğitim harcamaları için kredi sağlayan yurt içi ve yurt dışı bankalar

DEVLET

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Müdürlüğü, Milli Eğitim Fonu.

ÇOK TARAFLILAR

Habitat Derneği, UNICEF

KAR AMACI GÜTMEYENLER

TOZOK, Türk Eğitim Vakfı Gönüllüleri, Darrüşafaka, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İlkokulları Destekleme Vakfı (İLKYAR), Öğretmen Ağı, Öğretmen Yetiştirme Fonu, OMSAD

Sektör Kaynakları

1) Sürdürülebilir Kalkınma Raporu Gösterge Tablosu 2020, OECD Üyeleri, Türkiye, 
2)11. Kalkınma Planı. 
3)2020 Yıllık Cumhurbaşkanlığı Programı,
4) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Değerlendirmesi Strateji ve Bütçe Başkanlığı Raporu

YFA KAYNAKLARI

5) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eğitim Odası ile Online Röportaj, 21 Mayıs 2020
6) https://www.thinktco. com/starting-a-private-school-2773563
7) Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Gaolleri 2. VNR 2019 
8) SKH Endeksi ve Gösterge Tablosu 
9) Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Gaolleri 2. VNR 2019 
10) Özel veya Küresel Kamu Yararı Olarak Eğitim: Rekabetçi Kavramsal Çerçeveler ve Dünya Bankasındaki Güçleri, Francine Sara Menashy
11) Watkins, K., 2004. Private education and ‘‘Education For All’’—or how not to construct an evidence-based argument: a reply to Tooley. Economic Affairs 24 (4), 8–11
12) Denge Musavirlik, Eğitim Sektörü Yatırım Teşvikleri, 
13) Devlet Destekli, Özel Okul 2020 Devlet Teşvikleri/Government Incentives for Private Schooling in 2020,
14) Anadolu Ajansı, “MEB eğitim öğretim istatistiklerini açıkladı”,07.09.2019, 
15) World Bank, 
16) SDG Tracker, 2020, 
17) Ticaret Ekonomisi, Dünya Bankası Türkiye İstatistikleri 2017
18) Dünya Bankası, İşgücüne Katılım 2020, 
19) Dünya Bankası, İşgücüne Katılım 2020,