Atık Toplama ve/veya Ayrıştırma Tesisleri

Aralık 2021

Etki Gösterge Getirisi:

10% – 15%

Yatırım Zaman Çerçevesi

Kısa Vadeli (0–5 Yıl)

Pazar Büyüklüğü

1 Milyar Dolardan Az

İş Modeli Açıklaması

Atık Toplama ve/veya Ayıklama Tesisleri Bina ve İşletme Yatırımları

Beklenen Etki

Bu YFA, atık bertaraf süreçlerinde geri kazanım ve geri dönüşümün payını artırarak kaynak verimliliğini artırabilecektir.

Bölgeler

Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi

Sektör
Altyapı > Atık Yönetimi

Direkt İlgili SKA'lar

Dolaylı Etkili SKA'lar:

Sektör
Altyapı

Geliştirme ihtiyacı: Türkiye’nin SKH 9 (Sanayi, Yenilik ve Altyapı) konusundaki performansı büyük zorluklar sergilemektedir ve Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2020’ye göre SKH 12 (Sorumlu Tüketim ve Üretim) için hala önemli zorluklar devam etmektedir. (1)

Politika önceliği: 2020-2022’yi kapsayan Yeni Ekonomi Programı, “Sıfır Atık Girişimi” ile ilgili projelerin yaygınlaştırılacağını vurgulamaktadır. (2)

Cinsiyet eşitsizlikleri ve marjinalleşme sorunları: Altyapı sektöründe katı atık toplayıcıları arasında yüksek oranda kayıt dışılık vardır. Bu alandaki işçiler, kötü çalışma koşullarından ve sosyal güvenlik eksikliğinden muzdariptir. Kamu hizmetlerinin sağlanması açısından, daha düşük gelir düzeyine sahip haneler, enerji yoksulluğu riskiyle karşı karşıyadır. Bu sektördeki marjinallik konularını ele almak için adil istihdam uygulamaları ve fiyatlandırma mekanizmaları uygulanmalıdır. Bu alandaki yatırımların yeşil ekonomi içinde iş fırsatları yaratması ve hane halkı tüketim maliyetlerini azaltmak için enerji verimliliği önlemlerini teşvik etmesi gerekmektedir.

Yatırım fırsatları: Hükümet, 2020 yılı için kentsel altyapı alanları için aşağıdaki kamu yatırım tutarlarını planlamıştır: 198 milyon TL (29 milyon USD) kentleşme, 152 milyon TL (22 milyon USD) iletişim altyapısı, 71 milyon TL (10 milyon USD) çevre için 67 milyon TL (10 milyon USD) belediye hizmetleri için. (3)

Temel darboğazlar: Yüksek yatırım ve işletme maliyetleri, insan sermayesi ve teknoloji kaynakları ve yönetişim ihtiyaçları göz önüne alındığında, atık su arıtma tesisleri gibi bazı kentsel altyapı hizmetleri istenen verimlilik seviyelerine ulaşamamaktadır. Kentsel altyapıda verimliliği artırmak için yeni modellere ihtiyaç vardır. (4)

Alt Sektör
Atık Yönetimi

Kalkınma ihtiyacı: SKH 9, VNR 2019 raporuna göre Türkiye bağlamında öncelikli SKH’lerden biri ve Türkiye’nin Küresel Hedeflere ulaşması için en uygun SKH’lerden biri olarak belirlenmiştir. (5)

Politika önceliği: Hükümetin temel amacı, temiz içme suyu, arıtılmış atık su ve aktif bir katı atık yönetim sistemi sağlanmasına odaklanarak kentsel altyapıyı iyileştirmektir. (6)

Cinsiyet eşitsizlikleri ve marjinalleşme sorunları: Türkiye’de atık yönetimi sektöründe yüksek oranda kayıt dışılık söz konusudur. Atık toplayıcılar, kötü çalışma koşullarından ve sosyal güvenlik eksikliğinden muzdariptir. Kayıt dışı geri dönüşüm sektörünün katı atık yönetiminin %30’una kadar sorumlu olabileceği tahmin edilmektedir. Bu, kentsel yoksullar ve etnik azınlıklar için önemli bir gelir alanıdır. (14) (15)

Yatırım fırsatları: Türkiye’nin Altyapıya Özel Katılımı rakamları, BİT, entegre BKA (belediye katı atık) arıtma ve bertarafta altyapının hala daha yüksek bir özel sektör katılımına ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. (7)

Temel darboğazlar: Yüksek yatırım ve işletme maliyetleri, insan sermayesi ve teknoloji kaynakları ve yönetişim ihtiyaçları göz önüne alındığında, atık su arıtma tesisleri gibi bazı kentsel altyapı hizmetleri istenen verimlilik seviyelerine ulaşamamaktadır. Kentsel altyapıda verimliliği artırmak için yeni modellere ihtiyaç var. (4)

Pazar Büyüklüğü ve Faktörler
Kritik YFA Birimi

Toplam belediye atığının 2023 yılına kadar 33 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.(8)

Ulusal standartlara uygun olarak geri dönüşüm ve geri kazanım tesisleri inşa etmek için gerekli yatırımlar 1,7-2,9 milyar Euro arasında değişmekte olup düzenli depolama alanları 370-618 milyon Euro tutarındadır. (8)

Etki Gösterge Getirisi

10% – 15%

%10-%15

Türkiye’de halihazırda atık geri kazanım sektöründe faaliyet gösteren yatırımcılar %10-15 arasında tahmin ediyor.

Yatırım Zaman Çerçevesi

Kısa Vadeli (0–5 Yıl)

Kısa Vade (0-5 Yıl)

Katı atık geri kazanım tesislerinin inşası ve işletilmesine yönelik yatırımlar için olağan süre, belediyelerin görev süreleri olan 5 yıl ile sınırlıdır. Atık toplama merkezleri, teknolojik olarak daha az yoğun bir yatırım gerektirmektedir.

Gider Boyutu

10 Milyon Dolardan Fazla

Piyasa Riskleri ve Ölçek Engelleri

İş – Tedarik Zinciri Kısıtlamaları
Atıkların %60-70’i kayıt dışı olarak toplanmakta ve bu da atık toplamada iş modellerinin karlılığını engellemektedir. Kar elde edebilmek için atıkların en az %60’ının yetkili/kayıtlı kuruluşlar tarafından toplanması gerekmektedir.
Pazar – Yüksek Düzenlemeler
Atık geri kazanım/geri dönüşüm tesislerine yapılan yatırımlar belediyelerin görev süreleri (5 yıl) ile sınırlandırılmıştır. Daha kısa anlaşma süreleri, özel sektör firmalarını bakım maliyetlerini karşılamaktan caydırmaktadır.
Atık yönetimi bütçeleri bölgenin nüfusuna bağlıdır, daha küçük nüfus bu belediyelere ayrılan daha küçük bütçe anlamına gelir.

Sürdürülebilir Kalkınma İhtiyacı

OECD’ye göre, Türkiye hala belediye katı atıklarının yetersiz geri kazanımı ve geri dönüşümü ile karşı karşıyadır. Atık arıtma altyapısındaki bazı ilerlemelere rağmen, belediye atıklarının %90’ı düzenli depolama alanlarına gönderilmektedir. 2016 yılında belediye atıklarının sadece %6’sı ayrı toplanmıştır. (9)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na göre, belediye atığının %6’sı (1,5 milyon ton) geri kazanım tesislerine, %64’ü (17,5 milyon ton) düzenli depolama sahalarında tutulmakta ve %30’u (8,1 milyon ton) düzensiz depolama alanlarına gitmektedir. (8)

Atıklar %58 ile kapıdan kapıya, %33 ile konteyner ve %9 ile atık toplama merkezlerinden toplanmaktadır. Belediye atıklarının %11,9’u belediyeler tarafından ayrı toplanarak geri kazanım tesislerine, diğer atıklar ise biyogaz ve kompost tesislerine gönderilmektedir. (10)

Cinsiyet ve Marjinalleşme

Atık toplama ve yönetimi sektörü, sosyal korumaya erişimi olmayan kayıt dışı çalışanları yoğun bir şekilde içermektedir. Bu sektördeki iş ve politika müdahaleleri, bu sektördeki işçilerin geçim kaynaklarını ortadan kaldırmamalı, yeşil ekonomide kayıt dışı meslekleri yeni işlere dönüştürmenin yollarını bulmalıdır.

Beklenen Gelişim Sonucu

YFA, biyolojik olarak parçalanamayan ve toksik atıkların çöplüklere boşaltılmasından kaynaklanan çevre kirliliğini azaltabilir.

YFA, atık bertarafında geri kazanım ve düzenli depolama alanlarının payını 2023 yılına kadar sırasıyla %35 ve %65’e çıkararak vahşi çöplük alanlarını rehabilite edebilir.(8)

Bu YFA, atık bertaraf süreçlerinde geri kazanım ve geri dönüşümün payını artırarak kaynak verimliliğini artırabilir ve önleme, azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla atık oluşumunu azaltabilir.

Cinsiyet ve Marjinalleşme

Bu YFA, çevresel yerleşimler çevresinde yoğun olarak yoğunlaşan insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için havaya, suya ve toprağa atık salınımını azaltabilir.

İlgili Birincil SKH'ler

9 – Sanayi, İnovasyon ve Altyapı

9.4.1 Katma değer birimi başına CO2 emisyonu

Mevcut Seviye sabit 2010 US$ başına 0,41 kg CO2 (11)
11 – Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

11.6.1 Kontrollü tesislerde toplanan ve yönetilen belediye katı atıklarının şehirler tarafından üretilen toplam belediye atığı içindeki oranı

11.6.2 Şehirlerdeki (nüfus ağırlıklı) yıllık ortalama ince partikül madde seviyeleri (örn. PM2.5 ve PM10)

Mevcut Seviye 41.97 mgr/m^3 (11)41,97 mgr/m^3 (11)

12 – Sorumlu Tüketim ve Üretim

12.5.1 Ulusal geri dönüşüm oranı, tonlarca geri dönüştürülmüş malzeme

12.4.2 (a) Kişi başına üretilen tehlikeli atık; ve (b) arıtma türüne göre arıtılan tehlikeli atık oranı

Mevcut Seviye 151.505,1 ton (11)(b) 6.623.186 ton (11)

İlgili İkincil SKH’ler

Doğrudan Etkilenen Paydaşlar

Bireyler
Vahşi çöp toplama sahalarının yakınında yaşayan topluluklar, kirliliğin azaltılması yoluyla atık geri kazanım uygulamalarından doğrudan yararlanmaktadır.
Cinsiyet eşitsizliği ve/veya marjinalleşme
Kırsal veya çevre yerleşimlerde yaşayan ve sağlığı ağır şekilde etkilenen atık toplama erişimi olmayan insanlar
Gezegen
Hava ve toprak kalitesi, vahşi çöplük alanlarının azaltılması yoluyla önemli ölçüde iyileştirilir.
Kurumsal
Yüksek atığı olan alışveriş merkezleri ve kuaför salonları gibi yüksek sirkülasyon alanları
Kamu sektörü
30’u büyükşehir ve Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere 1397 belediye atık geri kazanımından doğrudan yararlanmaktadır.

Dolaylı Olarak Etkilenen Paydaşlar

Bireyler
Vergi mükellefleri ve endüstriyel elektrik tüketicileri, organik atıklardan üretilen biyogaz enerjisinden yararlanabilir.

Sonuç Riskleri

Yoksulluk sınırının altında yaşayan 500.000’den fazla insan sokaklardan gayri resmi olarak atık toplamaktadır. Bu FYA’na yapılacak yatırımlar, sokak koleksiyoncularının hizmetlerine olan talebi önemli ölçüde azaltacaktır.

 

 

Impact Risks

Paydaş Katılım Riski: Atık toplayıcılar için gayri resmi iş piyasası nedeniyle, bu FYA’ya yapılan yatırımlar tarafından bozulabilecektir.

Verimlilik Riski: Yerel yetkililerin atık yönetimine yoğun katılımı göz önüne alınabilir.

Dayanıklılık Riski: Yatırım zaman çerçevelerinin büyük ölçüde belediyelerin görev koşullarına bağlı olması nedeniyledir.

Etki Sınıflandırması

B- Fayda Paydaşları

Ne

Azaltılmış atık seviyeleri ve artan geri kazanım.

Kim

Katı atık geri kazanımına yapılan yatırımların, vahşi çöplük sahalarının yakınında yaşayan savunmasız topluluklara doğrudan hizmet etmesi beklenmektedir.

 

Risk

Kayıt dışı atık toplayıcılar ve atık toplama alanındaki rekabetçi olmayan pazarlar, yatırımların maksimum etki sağlama kapasitesini sınırlayabilir.

Etki Tezi

Bu FYA, atık bertaraf süreçlerinde geri kazanım ve geri dönüşümün payını artırarak kaynak verimliliğini artırabilir.

Politik Faktörler

11. Kalkınma Planı: 11. Kalkınma Planı, 2.4.5. Kentsel Altyapı, 696: İnsan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerin ve olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasına yardımcı olan, ortadan kaldırılması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanımının sağlanmasına yardımcı olan aktif bir katı atık yönetim sistemi sektörün bir diğer ana hedefini oluşturmaktadır.

11. Kalkınma Planı: 11. Kalkınma Planı, 2.4.5. Kentsel Altyapı, 699: Katı atık yönetiminde kaynak verimliliği ve çevresel sorumluluğun sağlanması için KÖİ başta olmak üzere uygulama araçları geliştirilecektir.

11. Kalkınma Planı, 2.4.5. Kentsel Altyapı, 699: Katı atık yönetimi sağlanarak, atık azaltımı, kaynak ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf aşamaları ve düzensiz/yabani çöplük alanlarının rehabilitasyonu teknik ve mali açıdan bir bütün olarak geliştirilecektir.

11. Kalkınma Planı, 2.4.5. Kentsel Altyapı, 700: Mali gücü yetersiz mahalli idarelerin finanse etmekte zorlandıkları evsel katı atık geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projeleri bir program kapsamında desteklenecektir.

Finansal Faktörler

Mali teşvikler: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, sürdürülebilirliği hedefleyen altyapı projelerini finanse etmek için KfW ile 3 yıl vadeli 20 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı. (12)

Bu alanlarda 5 milyon TL’yi aşan atık geri kazanım ve bertaraf tesislerine yapılan yatırımlar, lokasyon farkı gözetmeksizin KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, arazi tahsisi, faiz/kar payı desteği vb. Bölge 5 teşviklerinden yararlanabilmektedir (13)

Diğer teşvikler: Bölge 1 ve 2’de 1 milyon TL’nin üzerindeki ve 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde 500.000 TL’nin üzerindeki yatırımlar “Bölgesel Yatırım Teşvikleri” için uygundur: KDV istisnası, vergi indirimi, sosyal güvenlik primi desteği, gelir vergisi stopajı destek, arazi tahsisi vb. (13)

Düzenleyici Faktörler

(Yönetmelik): Türkiye’de atık yönetiminin nihai düzenleyicisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi diğer kamu kuruluşları da ilgili görevlerine göre görev almaktadır.

(Yönetmelik): 2872 sayılı Türk Çevre Kanunu, Türkiye’deki atık yönetimi uygulamalarına ilişkin yasal çerçevenin temelini oluşturmaktadır.

(Yönetmelik): 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ”Atık Yönetimi Yönetmeliği”, çevreye zararsız bir atık bertaraf sürecinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Çevre Kanunu’na göre belediyelerin atık yönetimi süreçlerinden belediyeler sorumludur. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’na göre atık yönetiminden yerel yönetimler sorumludur.

Toplama/ayıklama ve geri dönüşüm tesislerinin çevre lisansı almaları gerekmektedir.

ÖZEL SEKTÖR

İSTAÇ, Evreka

DEVLET

Belediyeler, belediye atık yönetimi süreçlerinden yasal olarak sorumludur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da katı atık yönetimine yönelik yatırımları desteklemektedir. İlbank.

 

ÇOK TARAFLILAR

IPA finansmanı yoluyla EBRD, Dünya Bankası, AB

 

KAR AMACI GÜTMEYEN

ÇEVKO, TAYÇED